Harcerstwo jutra!

hm. Tomasz Kujaczyński - Kandydat na Naczelnika ZHP

„W świecie pełnym niepewności i niepokoju nasz Ruch błyszczy jak złoty łańcuch na ciemnym tle…”
Olave Baden-Powell

Ruch harcerski powinien, tak jak mawiała o tym jedna z najbardziej znanych skautek – Olave Baden-Powell, błyszczeć. Powinien wyznaczać trendy, kreować świat takim, jakim chcielibyśmy go widzieć, budować, a nie dzielić; odważnie stawiać czoła przeciwnościom i uczyć, jak z kryzysów wychodzić silniejszym. Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z trudną, chyba pod każdym względem, sytuacją szczególnie ważne jest, by podjąć próbę spokojnej dyskusji o tym, co dla harcerstwa ważne: o wartościach, które leżą u podstaw ruchu skautowego i o wyzwaniach, z którymi współczesny świat musi się mierzyć i o tym, jak te wartości umacniać i jakie działania podejmować, by skutecznie realizować harcerską misję: wychowania młodego człowieka i przygotowania go do bycia świadomym i odpowiedzialnym za siebie, innych i otoczenie obywatelem świata.

Kandytuje na funkcję Naczelnika ZHP, bo wierzę, że nasza organizacja potrzebuje dziś zdecydowanych działań, ale i otwartych dyskusji. W ciągu najbliższych czterech lat chciałbym skupić się na kwestiach dla nas wszystkich szczególnie istotnych. Kierunki działania, które chcę zaproponować naszej organizacji to wynik szeregu dyskusji w różnych instruktorskich gronach. To także efekt rozmów z moimi dziećmi i dziećmi moich znajomych. To konsekwencja obserwacji zmian, jakie zachodzą w otaczającym świecie: w sytuacji politycznej, ekonomicznej, ekologicznej i demograficznej rozumianej globalnie i lokalnie. Jako Naczelnik ZHP w ciągu najbliższych czterech lat chciałbym skupić się na:

  1. Wzmocnieniu działania drużyn – przy wykorzystaniu całej struktury ZHP- tak, by dzięki oparciu programu na Harcerskim Systemie Wychowawczym stały się realnym i docenianym partnerem rodziców i szkoły we wspieraniu rozwoju młodych ludzi i stwarzaniu im warunków do osiągnięcia pełni swojego potencjału.
  2. Stworzeniu bezpiecznej przestrzeni do ogólnopolskiej instruktorskiej dyskusji o harcerskich wartościach i roli harcerstwa we współczesnym świecie.
  3. Wypracowaniu systemowych rozwiązań gwarantujących dobrostanem psychicznym oraz inkluzywność wobec wszystkich członków organizacji.
  4. Kreowaniu ZHP jako organizacji uczącej świadomego i odpowiedzialnego działania – organizacji realnie, nie tylko poprzez deklaracje, ale też poprzez organizację pracy, standardy postępowania i realizowane programy włączającej się w dążenie do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w Agendzie 2030 ONZ.
  5. Budowaniu kultury organizacyjnej zmierzającej do realizacji założeń organizacji turkusowej, w której istotnym elementem staje się przede wszystkim optymalne wykorzystanie talentów i potencjału kadry, przy jednoczesnym budowaniu przestrzeni do jej rozwoju.
  6. Prowadzeniu prac obejmujących przygotowanie do zlotu Jamboree 2027 w taki sposób, by proces organizacji tego wydarzenia stał się impulsem do rozwoju ZHP, a sam zlot był wydarzeniem jak najwyższej jakości pod względem realizacji celów wychowawczych i programowych, zabezpieczeniem logistycznym czy zarządzaniem zasobami, w tym zasobami finansowymi.
  7. Osiągnięciu stabilnej pozycji finansowej ZHP, w tym zoptymalizowanie struktury działania oraz zarządzania organizacją i jej finansami tak, by posiadane zasoby były wykorzystywane przede wszystkim do realnego wspierania działalności programowo-wychowawczej.

Marzę o tym, byśmy za cztery lata mogli spotkać się w instruktorskim gronie, w atmosferze przyjaźni i w poczuciu, że razem, dzięki wspólnej pracy i służbie na rzecz naszej organizacji i otaczającego nas świata, osiągnęliśmy sukces, a ruch harcerski będzie, zgodnie ze słowami Olave Baden-Powell, błyszczał jak złoty łańcuch, spajający nas wszystkich wokół wspólnych celów i idei w dzisiejszym, pełnym niepokojów i wyzwań świecie. 

hm. Tomasz Kujaczyński

Kandydat na Naczelnika ZHP

mail: tomasz.kujaczynski@zhp.pl

Ponieważ mam pomysł, marzenie i wizję czym powinno być harcerstwo i jak winno odpowiadać na potrzeby młodych ludzi.
Wzmocnić pracę drużyn i zapewnić bezpieczne warunki do realizacji wizji ZHP, organizacji otwartej na każdego kto akceptuje jej wymagania.
Dotychczasowa droga harcerska i instruktorska, wiedza i kompetencje uzyskane w codziennej pracy zawodowej i służby na rzecz harcerstwa, znajomość wszystkich szczebli ZHP, umiejętności interpersonalne są najlepszą rękojmią rozwoju naszej organizacji.

pwd. Joanna Pawłowska

Kandydatka na Skarbnika ZHP

mail: joanna.pawlowska@zhp.pl

Głównym celem Skarbnika ZHP powinno być zapewnienie środków pozwalających na prowadzenie działalności statutowej oraz wspieranie działalności wychowawczej ZHP. Konieczne jest też stałe utrzymywanie bezpieczeństwa finansowego naszej organizacji. Aby było to możliwe należy szybko i zdecydowanie reagować  na wszelkie okoliczności mogące zagrozić temu bezpieczeństwu. Należy również wykorzystywać wszelkie szanse, które otwierają się przed naszą organizacją.

Miło mi poinformować, że umiem zrealizować ten cel. Dlaczego śmiem tak twierdzić? O tym przeczytacie poniżej.

Moje życie zawodowe nierozerwalnie związane jest z finansami, z zarządzaniem majątkiem czy kontrolą dokumentacji księgowej. Trudno się dziwić – ponad piętnaście lat mojego życia związane było z rolą Głównej Księgowej w różnego rodzaju przedsiębiorstwach komercyjnych czy organizacjach pozarządowych. 6 lat temu objęłam funkcję Skarbnika Chorągwi Kieleckiej ZHP. Dzięki zdecydowanym działaniom, pełnej kontroli oraz nastawieniu na grę drużynową całej Komendy Chorągwi udało nam się zwalczyć demony przeszłości – ogromne długi w jakich tonęła nasza chorągiew. Obecnie finanse chorągwi prowadzone są wzorcowo, zaś Chorągiew Kielecka znana jest w całej harcerskiej Polsce ze swojej skuteczności w pozyskiwaniu, realizowaniu i rozliczaniu dotacji i projektów.

Ostatnie pół roku mojego życia spędziłam jako Skarbnik ZHP, co na początku napawało mnie lękiem – czy będę umiała poradzić sobie w tak krótkim czasie z finansami organizacji, która ma tak ogromne zróżnicowanie na każdym szczeblu? W tym również na szczeblu finansowym, gdzie w każdej szafie może czekać na nas niespodzianka? 

Otóż Druhny i Druhowie nie zmarnowałam tego czasu. Poznałam dogłębnie problemy toczące naszą organizację. Wiem, które rzeczy należy objąć czułym okiem Skarbnika w pierwszej kolejności.

W zakresie finansów ZHP najpilniejsze zadania, to z całą pewnością te, które równoważą budżet Związku Harcerstwa Polskiego, zaś najważniejsze wyzwania, to te dotyczące porządkowania spraw majątkowych naszej organizacji. Dopóki nie uda nam się ugasić tych pożarów, to nasza organizacja stale będzie narażona na problemy natury finansowej. Każda taka niezałatana dziura powoduje napływ negatywnych emocji, problemów i kłopotów. Podjęcie zdecydowanych działań w tym zakresie uważam za największe wyzwanie Skarbnika ZHP najbliższej kadencji.